ANBI Stichting Predikantenfonds

ANBI Stichting Predikantenfonds

Stichting Predikantenfonds van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Arnhem


Doelstelling
De Protestantse Kerk Nederland kent vele denominaties. De vrijzinnigheid is daarbinnen een groot gedachtengoed. Om deze stroming te ondersteunen is de Stichting Predikantenfonds in het verleden opgericht om de predikant(en) voor de leden van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Arnhem (VVP-A; destijds Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Arnhem (VVH-A)) zo nodig een grotere en zekerdere financiële basis te garanderen. Daarnaast is financiële steun ad hoc aan andere activiteiten binnen de vrijzinnigheid in Nederland mogelijk.


Vermogen
Het vermogen van de Stichting is/wordt via donaties door de leden van de VVP(/VVH) bij elkaar gebracht. Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester en is ondergebracht bij ABN AMRO MeesPierson. Jaarlijks wordt de jaarrekening opgemaakt en in de voorjaarsvergadering ter kennisgeving gedeeld met de leden van de VVP-A alsmede de overige leden van de Parkstraatgemeente.


Inkomsten
De Stichting verkrijgt haar inkomsten uit het rendement van het vermogen en eventuele donaties (schenkingen, legaten, etc.). Er vindt geen actieve werving plaats.


Uitgaven
De Stichting draagt bij aan de salarislasten van de predikant en – zo nodig en passend binnen de statuten – aan de overige activiteiten van de VVP-A en in de rest van Nederland. In de praktijk betreft dit voornamelijk de predikant van de Parkstraatgemeente, de geloofsgemeenschap waarin de VVP-A samenwerkt met de Remonstrantse Gemeente Arnhem.


Overige activiteiten
Alle overige activiteiten vinden plaats in nauwe samenwerking met de VVP-A, in overleg met het bestuur, in de meeste gevallen als partner binnen de Parkstraatgemeente. Dit betreft doorgaans financiële ondersteuning vanuit het vermogen.

Verslag 2019
De activiteiten bestonden uit het beheer van het vermogen. Daaruit werd een rendement verkregen en daaraan waren bankkosten verbonden. Verder geen bijzonderheden.

Verslag 2020
De activiteiten bestonden uit het beheer van het vermogen. Daaruit werd een rendement verkregen en daaraan waren bankkosten verbonden. Voorts was er een uitgave van EUR 120 voor een cadeau aan de predikant in dienst van de Parkstraatgemeente. Verder geen bijzonderheden.

Verslag 2021
De activiteiten bestonden uit het beheer van het vermogen. Daaruit werd een rendement verkregen en daaraan waren bankkosten verbonden. Voorts was er een uitgave van EUR 148 voor een cadeau aan de predikant in dienst van de Parkstraatgemeente. Verder geen bijzonderheden.


Verslag 2022
De activiteiten bestonden uit het beheer van het vermogen. Daaruit werd een rendement verkregen en daaraan waren bankkosten verbonden. De stichting heeft € 25.000 bijgedragen aan de instelling van de bijzondere leerstoel Vrijzinnige Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Prof. dr. Rick Benjamins is hoogleraar op deze persoonlijke leerstoel. Verder geen bijzonderheden.


Arnhem, juli 2023
Mr. David Willemsen, Voorzitter
Dr. Rick Wansink, Secretaris-Penningmeester
Dr. Anton Sepers, Lid (vanaf 25/10/22)

ANBI-formulier Stichting Predikantenfonds