ANBI Parkstraatgemeente

ANBI Parkstraatgemeente

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Vereniging Parkstraatgemeente
RSIN:009347963
KvK:40124091
Website adres:www.parkstraatgemeente.nl
E-mail:info@parkstraatgemeente.nl
Adres:Parkstraat 31a
Postcode:6828 JC
Plaats:Arnhem
Postadres:Kastanjelaan 22e
Postcode:6828 GL
Plaats:Arnhem

De Parkstraatgemeente is een vereniging met statuten en daardoor een onafhankelijk rechtspersoon. In de statuten zijn bepalingen omtrent bestuur, financiën en toezicht opgenomen.

De Parkstraatgemeente heeft van de Belastingdienst een eigen beschikking ANBI gekregen.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Parkstraatgemeente wordt gevormd door de kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Arnhem en het bestuur van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Arnhem. Uit haar midden kiest het bestuur een voorzitter, penningmeester en secretaris.

De penningmeester van de Parkstraatgemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het bestuur is eindverantwoordelijk.

C. Doelstelling en visie

De Parkstraatgemeente is een geloofsgemeenschap die staat in de (protestants-)christelijke traditie en vormt het samenwerkingsverband tussen de Remonstrantse Gemeente Arnhem en Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Arnhem. De Bijbel is onze inspiratiebron, maar niet de enige. Wij staan open voor alle bronnen die ons inspiratie geven bij onze zoektocht door het leven en bij het mens zijn in de wereld, zoals poëzie en andere wereldgodsdiensten. Naast spiritualiteit is de zorg voor elkaar, dichtbij en veraf, belangrijk. De Parkstraatgemeente staat in de samenleving – letterlijk en figuurlijk – en wil daar ook naar handelen.

D. Beleidsplan

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de Parkstraatgemeente.

De Diaconie van de Parkstraatgemeente handelt zelfstandig, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Zij verleent financiële steun aan individuen en organisaties binnen en buiten de gemeente, in binnen- en buitenland. De Diaconie werkt aan een diaconaal besef van leden en vrienden van de gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’ van de Remonstrantse Broederschap.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals de administratief medewerker en de organist is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’ (Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland).

Leden van het bestuur en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet het bestuur door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. De meeste activiteiten van de Parkstraatgemeente staan op de website (Agenda).

G. Inkomsten, uitgaven en begroting

Toelichting

De inkomsten van de Parkstraatgemeente bestaan uit giften van gemeenteleden en huurinkomsten, aangevuld door bijdragen van de Remonstrantse Gemeente Arnhem en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Arnhem. De Parkstraatgemeente ontvangt geen overheidssubsidies. De Parkstraatgemeente heeft geen eigen vermogen. Het kerkgebouw is eigendom van de Stichting Eigen Gebouw.