Samenwerking

Samenwerking

 • Vieringen met andere geloofsgemeenschappen

  Het is al jaren een goede gewoonte dat de Parkstraatgemeente samen met de Doopsgezinde Gemeente Arnhem en de Église Wallonne (Waalse Gemeente Arnhem) gedurende de zomermaanden een aantal gezamenlijke diensten organiseert. Deze vijf zomerdiensten vinden afwisselend plaats in de Parkstraatkerk en de Waalse Kerk, de vijfde en tevens laatste viering is traditiegetrouw in de Eusebiuskerk.

  Ook op andere zondagen door het jaar organiseren de Parkstraatgemeente en de Doopsgezinde Gemeente van tijd tot tijd gezamenlijke diensten.

  Een aantal leden van de Parkstraatgemeente is ook lid van de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA). Daarom werken we op meerdere terreinen samen. De Parkstraatgemeente is vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad van de PGA en onze diaconie werkt samen met het College van Diakenen van de PGA.

  Twee keer per jaar is er een oecumenische dienst met Protestantse wijkgemeente Arnhem-Zuid en de Eusebiusparochie van Arnhem-Zuid.

      

   

   

   

   

   

 • Raad van Kerken Arnhem

  De Parkstraatgemeente is aangesloten bij de Raad van Kerken Arnhem.

  De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband dat zich ten doel stelt brug te zijn tussen kerken en samenleving en het christendom zichtbaar present te doen zijn in de samenleving. Van oudsher heeft de oecumenische beweging een sterke betrokkenheid op maatschappelijke vragen en kiest zij positie ten gunste van kwetsbare groepen. Kerken komen gezamenlijk op voor gerechtigheid en vrede, dichtbij huis en wereldwijd.

  Een tweede doel is het ‘cement’ te zijn tussen de kerken en geloofsgemeenschappen in Arnhem. De Raad is daarom het platform waar vertegenwoordigers van de lidkerken elkaar ontmoeten en vervolgens gezamenlijk het beleid en de activiteiten van de Raad bepalen.

  En tenslotte wil de Raad van Kerken Arnhem op daartoe geschikte momenten vieringen organiseren en deze zo mogelijk in het verband van Arnhem plaatsen.

 • Werkgroep Internationale Contacten Arnhem (WICA)

  De WICA onderhoudt het contact van de Parkstraatgemeente met onze partnergemeente in Leipzig, de Evangelisch-Lutherse Michaelis-Friedens-Kirchgemeinde sinds 1982. Om het contact in stand te houden, vindt er jaarlijks een uitwisseling plaats, afwisselend in Leipzig en in Arnhem. De gasten vinden altijd onderdak bij gemeenteleden, een belangrijk aspect van de ontmoetingen, wat bijzonder verrijkend werkt. Behalve dat we ons in de bezoekweekeinden altijd met een thema bezighouden, is er ook ruimte voor uitstapjes, de stad bekijken of een interessante tentoonstelling bezoeken, altijd samen met leden van de ontvangende gemeente.

  Deze werkgroep is vertegenwoordigd in de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland.

 • STIOC: Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten (Raad van Kerken)

  STIOC is een werkgroep van de Raad van Kerken Arnhem. Zij onderhoudt buitenlandse oecumenische contacten met kerken door het organiseren van ontmoetingen en conferenties. In eerste instantie richt STIOC de aandacht op de Arnhemse partnersteden Croydon en Gera en probeert de activiteiten aan te laten sluiten bij die van de gemeente Arnhem.